2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดตารางเวลารถรับส่งสินค้าเข้าและออกเพื่อลดเวลาสูญเปล่า กรณีศึกษา: บริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2560 
     ถึง 23 ตุลาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2560 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 400-404 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดเวลาสูญเปล่า ณ จุดขนถ่ายสินค้าของบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง เนื่องจากสภาพในการทำงานปัจจุบันได้เกิดการรอคอยคิวรถบรรทุกสินค้าเพื่อที่จะทำการขนถ่ายสินค้า เป็นสาเหตุของเวลาสูญเปล่าแต่บางช่วงเวลาปฏิบัติงานจะเกิดปัญหาจำนวนรถบรรทุกเข้ามามากเกินไป ทำให้เกิดกระบวนการคอขวด จึงนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข โดยวิธีการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าแบบนัดหมายเวลาและลูกค้าแบบไม่ได้นัดหมายเวลา โดยใช้ข้อมูลพยากรณ์สินค้าประจำปี 2560มาใช้ในการจัดทำตารางเวลาสำหรับรถขนส่งสินค้าใหม่โดยพิจารณาลูกค้าแบบนัดหมายเวลาก่อนจากนั้นจึงพิจารณาลูกค้าแบบไม่ได้นัดหมายเวลาตามลำดับปริมาณสินค้า ซึ่งข้อมูลที่ได้ออกมานั้นพบว่าตารางขนส่งสินค้าแบบใหม่พบว่ามีช่วงเวลาในการทำงานเต็มเวลา 100 % ของการปฏิบัติงานโดยปราศจากเวลาสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากนำข้อมูลไปเปรียบเทียบย้อนหลังแผนการขนส่งเมื่อปี 2559 พบว่า สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยได้เฉลี่ย 0.406 บาท/ลิตร จากเดิม 0.482 บาท/ลิตร 
ผู้เขียน
585040116-5 นาย ธนวัฒน์ ตลิ่งไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0