2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Phytochemicals and anti-aging potentials of the extracts from Lagerstroemia speciosa and Lagerstroemia floribunda  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Industrial Crops & Products 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Lagerstroemia speciosa, Lagerstroemia floribunda, Hyaluronidase, Elastase, Tyrosinase, Hydrogen peroxide-induced oxidative stress 
ผู้เขียน
547150010-8 น.ส. ปัญจะพาณ์ โกลากุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0