2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Network Construction by Vietnamese-Thai in the Thai-Laos Border Area, Nakhon Phanom Province  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2083-2097 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This article investigates the social network construction by Vietnamese-Thai in the ThaiLao border area of Nakhon Phanom province. The study relied on qualitative methodology with in-depth interviews and group interviews of key informants who included community seniors, government officers, Vietnamese-Thai people,Thais and Chinese-Thai people. The research found that the dynamic of social network construction of Vietnamese-Thai consisted of four stages. In the first stage, Vietnamese immigrants were minorities whom the Thai state considered to be a threat to national security. Therefore, the state implemented a security policy which limited Vietnamese action in Thailand, and considered them an ethnic group with an exception policy, thereby restricting their lifestyle. In the second stage, the Vietnamese received more respect from Thai people due to the decline of policy restrictions which offered business opportunities to them. The Vietnamese then started constructing social networks with the Thais and the Chinese through business. In the third stage, the Vietnamese-Thai became elite investors with influence in the Thai-Laos borderlands, and received Thai nationality from the government. And in the fourth stage, the Vietnamese-Thai constructed social networks through Vietnamese-based ethnic identity and active participation among the Thais and the Chinese-Thai in Nakhon Phanom. Their identity was accepted and respected by both the Thai government and local people, and consequently they were able to play more a important role in the socioeconomic aspects of the province.  
ผู้เขียน
585080036-9 นาย ณัฐวรรธ อุไรอำไพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0