2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Is Thailand ready for an aging society? : Analysis of strategic plan in local administration level  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 5th AHLA international health literacy conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Centre for Population Health (CePH), Department of Social & Preventive Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya 
     สถานที่จัดประชุม the University of Malaya in Kuala Lumpur, Malaysia. 
     จังหวัด/รัฐ 12th -14th November 2017 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 14 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 67-68 
     Editors/edition/publisher AHLA Committees 
     บทคัดย่อ Background: Thailand’s population has continually been aging. The aging population is expected to account for 25 percent of the population. The local administration has the authority to handle the situation through strategic planning. The local government allows local people to participate in local affairs under different laws and regulations that are of significant concerns. This study is aimed to analyze how strategic planning will approach the aging society issue at the local administrative level. Methodology: It is documentary research designed as a cross-sectional descriptive study. Two strategic plans of local administration (Banbueng municipality,Chonburi province,TH) using field tests to receive data and component analysis. The component analysis divided into two main parts. First, “what is the strategy for elderly people 60 and over?” Second, “what is the plan for people between the ages 40-55.” Both components focus on four elements which were health, economics, society, and residence. Result: The result revealed that local government set up a subsidiary strategy as the primary strategy for senior citizens focusing primarily on health. The plan created was to consider the current problems of older adults. There isn’t another primary strategy for preparing this aging society problem. The local government set up activities and spread them in each main strategic point. The target group and purpose of each activity was not clear enough to claim that the strategy is preparing for an aging society problem. Conclusion: The Main strategy is a subsidiary plan which was projected by the current challenges. Meanwhile, several activities were set up for the general population which was not clear enough to claim that the strategy is prepared for address the aging society problem. Therefore, to prepare to handle the aging community, a plan projections should be based on future scenarios. Further studies should set up research that is designed to focus more on the target group and its purpose in each activity which would identify the strategy in a more concise way.  
ผู้เขียน
577110013-9 น.ส. ฉัตรสุดา พิมพาแสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0