2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Sodium selenite-induced oxidative stress in human HepG2 cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม ME-0314 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 21 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 19-20 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607150008-1 น.ส. ยลดา ศรีเศรษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0