2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Wood vinegar seed priming improves yield and suppresses weeds in dryland direct-seeding rice under rainfed production 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Agronomy Sustainable and Development 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Paris 
     ISBN/ISSN 1774-0746 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน -
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 37-56 
     บทคัดย่อ A declining farm labor force and increasing water scarcity worldwide are forcing rice farmers to adopt direct-seeding rice production. Under this production system, speed of germination, field emergence, and crop yield depend prominently on rice seed vigor. We hypothesized that seed priming can enhance rice seed vigor and agronomic performance. The objective of this study was to evaluate the effect of GA3 and wood vinegar seed priming on seed vigor, seedling performance, and grain yield in farmer’s fields. The experimental design was a split-split plot with four replications and planted in Thailand between April to December 2013 and 2014. Two rice cultivars (KDML 105 and RD6) were main plots; two planting methods (broadcast and row) were sub-plots, and three seed priming treatments (GA3, wood vinegar, and untreated control) were sub-sub-plots. Seed priming enhanced speed of germination and final germination percentage under both laboratory and field condition. However, soil moisture availability during flowering and seed formation significantly affected agronomic performance. Wood vinegar-primed seeds had greater shoot growth and plant population at maturity, while GA3-primed seed had more rapid germination. Yield-related agronomic performance characteristics of tillers plant−1 and yield in ton ha−1 were significantly higher for primed seed, and weed biomass was significantly reduced in 2013. Here, we show for the first time that wood vinegar is a sustainable alternative to chemicals for seed priming. Also, when water is available during flowering and seed development, wood vinegar priming increases grain yield and reduces weed pressure. 
     คำสำคัญ Seed priming Seed soaking Dry-direct seeding rice Oryza sativa L. Weed competition 
ผู้เขียน
547030009-2 น.ส. บุปผา สิมมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0