2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Comparative Study of Small Hydro power Turbine Efficiency at Low Head Water 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energy Procedia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier  
     ISBN/ISSN 1876-6102 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 138 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 649-650 
     บทคัดย่อ The purpose of this research was to study and compare a small hydropower turbine efficiency at low head water by making a comparison between the Water Free Vortex Turbine and the Small Under Shot Water Wheel. The experiment and analyze were carried out to find the torque and energy of the turbine, as well as the overall efficiency of both types of turbines at the flow rate of 0-950 l/min and at the head water of 0-0.5 m. From the experiment, it was found that at a flow rate of 950 l/mim, the highest amount of generated energy of the Small Under Shot Water Wheel, was at 7.51 W, the torque was 4.78 N-m and the highest efficiency was 13.96 % at the rotational speed of 15 rpm. As for the Water Free Vortex Turbine, the highest amount of generated energy was 14.5 W, the torque was 2.77 N-m and the highest efficiency was 35.92 % at the rotational speed of 50 rpm. Furthermore, the torque of the Small Under Shot Water Wheel was higher than the Water Free Vortex Turbine, but the cycle speed and the energy generated by the Water Free Vortex Turbine was higher. Therefore, it can be concluded that the Water Free Vortex Turbine is more suitable as a small hydropower electricity generator than the Small Under Shot Water Wheel at the height of the head water less than one meter. 
     คำสำคัญ hydro turbine; small under shot water wheel; water free vortex 
ผู้เขียน
577040005-7 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0