2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of blade angle on turbine efficiency of a Spiral Horizontal Axis Hydro Turbine 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Energy Procedia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELseveir 
     ISBN/ISSN 1876-6102 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This paper presents an effect of blade angle on turbine efficiency of a spiral horizontal axis hydro turbine. The modeling and computational fluid dynamic (CFD) analysis was performed in order to analysis the maximum torque of the turbine. The turbine blade angle were varied from 15, 18, 21, and 30 degree at the water velocity of 1, 1.5 and 2 m/s. The calculating result will be compared with the conventional 3-blade axial turbine in the condition with and without collective chamber. From the study, the result revealed that a turbine efficiency with the collective chamber was better than that of free-flow and the blade angle has significantly affected to turbine efficient 
     คำสำคัญ Horizontal spiral turbine, Computational fluid dynamic, Hydro-turbine, Torque and power calculations, Turbine efficiency 
ผู้เขียน
577040006-5 นาย วิรุณ โมนะตระกูล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0