2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influences of seed priming and soil water contents on growth and yield of two rice cultivars grown under greenhouse conditions 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 สิงหาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Maejo International Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Maejo University 
     ISBN/ISSN 1905-7873 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 11 
     เดือน September– December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The objective of this research is to investigate the effects of seed priming and short-duration drought on the early growth stages and yields of two rice (Oryza sativa L.) cultivars under greenhouse conditions. The experiment was laid out in a splitsplit plot design with four replications. Two rice cultivars (KDML 105 and RD6) were assigned in the main plots. Four water irrigation treatments, viz. 100% field capacity (100% FC), the control (W0), and three irrigation treatments of 50% FC applied over a 14-day period (10-25, 26-40 and 41-55 days after planting), were assigned in sub-plots. Three treatments of seed priming, assigned in sub-sub plots, consisted of the untreated control, gibberellic acid and wood vinegar. Relative water content (RWC), plant height, leaf area and shoot dry weight under irrigation with 50% FC in all stress periods were significantly lower than those in the 100% FC control, while grain yield was not significantly different. The RD6 cultivar had significantly higher RWC and plant height than did the KDML 105 cultivar, though they were not significantly different in grain yield. The results lead to the conclusion that rice seeds primed with wood vinegar better maintained RWC and crop growth, resulting in an improved grain yield under watershortage conditions in both rice cultivars. 
     คำสำคัญ seed priming, gibberellic acid, wood vinegar, rice, soil water content 
ผู้เขียน
547030009-2 น.ส. บุปผา สิมมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0