2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Biochemical changes and seedling growth in primed rice (Oryza sativa L.) seed 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 561-572 
     บทคัดย่อ Seed emergence failure is an important problem leading to low yield in dry direct-seeded rice, especially under rainfed areas of Asia. Seed priming before sowing promotes rice seed metabolism which enhances germination and seedling establishment. This study was conducted under laboratory condition to investigate the biochemical changes and seedling growth of primed seeds. The treatment consisted of two rice cultivars, Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) and RD6 and six seed priming treatments were used: 1) hydropriming with distilled water, 2) osmohardening with calcium chloride (CaCl2 ) 3) osmohardening with potassium chloride (KCl) 4) hormonalpriming with gibberellic acid (GA3 ), 5) hormonalpriming with gibberellic acid combined ethylene (GA3 + ET) and 6) hormonalpriming with wood vinegar compared to non-primed control. Total sugar was highest in hormonalpriming with GA3 + ET in both rice cultivars. The cultivar (cv.) KDML 105 seeds primed with GA3 , GA3 + ET, wood vinegar or distilled water and as well as hormonalpriming with GA3 in cv. RD6 seeds significantly increased α-amylase activity over non-primed control, while priming with CaCl2 or KCl decreased α-amylase activity in both rice cultivars. Seed priming with GA3 or GA3 + ET significantly increased shoot biomass and total seedling biomass over non-primed control. These results indicate that seed priming with GA3 , GA3 + ET or wood vinegar improved biochemical metabolism in the seeds and seedling growth and could potentially be used to improve grain yield in dry direct-seeded rice. 
     คำสำคัญ rice production, dry direct-seeded rice, seed priming, water stress 
ผู้เขียน
547030009-2 น.ส. บุปผา สิมมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0