2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The association between cigarette smoking and positive FIT cases: a population-based randomized control trial for colorectal cancer screening in Nam Phong district Khon Kaen province Thailand.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 9th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-regional Countries Adopting Healthy Lifestyle: Combating NCDs 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The University of Public Health, Yangon, Myanmar 
     สถานที่จัดประชุม Novotel Max Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Yangon, Myanma  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 23 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 13 
     Editors/edition/publisher The University of Public Health, Yangon, Myanmar 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607110013-2 น.ส. นิตยา พวงราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0