2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The association between the village health volunteer's prevention and the control diabetes mellitus in NamPhong District, KhonKaen,Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 9th International conference on public health among greater Mekong sub-regional countries; adopting healthy lifestyle: Combating NCDs, Myanmar, 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Among Greater Mekong Sub-Regional Countries (ICPH-GMS) 
     สถานที่จัดประชุม Novotel Yangon Max 
     จังหวัด/รัฐ Yangon/Myanmar 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 23 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 26 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607110015-8 ว่าที่ ร.ต.ต. ศิริชัย จันพุ่ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Awarded of Presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านกีฬาและสุขภาพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Among Greater Mekong Sub-Regional Countries (ICPH-GMS) 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 22 พฤศจิกายน 2560 
แนบไฟล์
Citation 0