2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Pitch segmentation of speech signals based on short-time energy waveform 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Speech Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
     ISBN/ISSN ISSN 1381-2416 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 20 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 907-917 
     บทคัดย่อ In general, speech is constituted of quasi-repetitive patterns called pitches representing the speech fundamental period and tonal information of the voice. Extraction of pitch information that is crucial for many speech processing techniques, usually faces a noise problem and interference caused by high-order harmonic components. This paper introduces a novel, noise-robust method for determining speech fundamental frequency and pitch segmentation, based on a short-time energy waveform (SEW), defined as a moving average squared signal. When applying a moving average filter with a window size closed to the fundamental period, nearly repetitive patterns, with fewer ripples, synchronizing with actual pitches can clearly be observed in the SEW. The DC component in the SEW is removed using morphological top-hat and bottom-hat transforms. The fundamental frequency is determined as the frequency corresponding to the largest peak of the power spectrum of the DC-removed SEW. Finally, a time-domain window search is then performed to locate local extrema associated with pitches. Compared to traditional pitch detection techniques, the proposed technique yields pitch segmentation results with a higher rate of accuracy and greater noise robustness. 
     คำสำคัญ Pitch detection, Pitch segmentation, Fundamental frequency, Speech signal, Voice signal, Short-time energy waveform 
ผู้เขียน
567040043-8 นาย โสภณ วิริยะรัตนกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0