2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Prevalence and Predication of Food poisoning in Namphong District,KhonKaen.Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The secound international conferrence 2017 Healthy Aging-Anti Aging 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Area Ministry of Public Health 7 
     สถานที่จัดประชุม Rimpao Hote,Kalasin Province,Thailandl 
     จังหวัด/รัฐ Kalasin/Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 สิงหาคม 2560 
     ถึง 4 สิงหาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 136 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
607110015-8 ว่าที่ ร.ต.ต. ศิริชัย จันพุ่ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0