2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An in vitro comparative study of microshear bond strength of restorations for discolored dentine in primary teeth after silver diamine fluoride application using two composite resin systems 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 65th Annual Meeting of Japanese Association for Dental Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Association for Dental Research 
     สถานที่จัดประชุม Department of Biochemistry, School of Dentistry, SHOWA UNIVERSITY 
     จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 19 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 111 
     Editors/edition/publisher Ryutaro Kamijo 
     บทคัดย่อ Objectives: Silver Diamine Fluoride (SDF) induced arrested lesions in primary teeth can appropriately be restored using composite resin with various adhesive systems. This study aimed to compare micro-shear bond strength of composite resin restorations using etch-and-rinse system (E&R; Adper Single Bond 2 Adhesive, 3M ESPE, St Paul, MN, USA) and self-etching (SE; Clearfil® S3 Bond Light-Cure, Kuraray Co, Ltd, Osaka, Japan) system on SDF induced discolored dentine in primary molars. Methods: Dentine layer on occlusal table of 12 primary molars was mechanically exposed and the crowns were mesio-distally sectioned and separated into buccal and lingual paried portions. Sound dentine was applied with 38%SDF solution (Saforide, Toko Seiyaku Kasei Ltd., Japan). Specimens were stored in 100% relative humidity incubator at 37 oC for 7 days. Specimes with discoloration dentine were randomly assigned to, either E&R or SE group and flowable composite material was placed in Ø 2 millimeters block. The durability was challenged in 500 cycles of standard thermocycling (ISO TR11405). The microshear bond strength was evaluated and data was analysed using the paired t-test. Results: The mean microshear bond strength of SE group was higher than those of the E&R group, however the difference was not statistically significant. Conclusions: The tested adhesive systems had comparable bond strength when restoring the SDF-induced discoloration dentine of primary molars. Results from this study, in part, suggested that single-step application of SE system containing 10-MDP together with flowable composite restorative material could be used as a convenient alternative to restore the SDF-induced arrested dentine in primary teeth. 
ผู้เขียน
585130018-4 นาย ปณวัตร์ ชาวโยธา [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 10