2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดความเร็วการไหลของก๊าซฮีเลียมในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้สปอยเลอร์ Decreasing of Helium Flow Velocity inside Hard Disk Drive by Using Spoiler 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 34 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 35-41 
     บทคัดย่อ การติดตั้งอุปกรณ์ลดความเร็วที่ปะทะบริเวณหัวอ่านเขียน (Head Gimbals Assembly) ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive) ที่เรียกว่า สปอยเลอร์ (Spoiler) จะช่วยลดการไหลที่ปะทะบริเวณแขนหัวอ่านเขียน ซึ่งก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนที่หัวอ่านเขียนจนเป็นผลให้การส่งผ่านข้อมูลผิดพลาด (Positioning Errors) ได้ ต่อมาได้มีการเติมก๊าซฮีเลียมเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เพื่อลดแรงปะทะระหว่างอุปกรณ์ภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งในงานวิจัยนี้กล่าวถึงการศึกษาการไหลของก๊าซฮีเลียม (Helium Flow) ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้วและมีความเร็วการหมุน 7,200 รอบต่อนาที โดยใช้ซอฟต์แวร์ ANSYS เวอร์ชัน 14.5 ผลการจำลองแสดงให้เห็นรูปแบบการกระจายความเร็ว (Velocity Profile) ของสปอยเลอร์ที่มีความกว้าง 25 มิลลิเมตรและมีความยาว 30 มิลลิเมตร สามารถลดการกระจายความเร็วของก๊าซฮีเลียมบริเวณหลังสปอยเลอร์ได้ดีที่สุดจากสปอยเลอร์ทั้งหมด 12 โมเดล เนื่องจากสปอยเลอร์ขนาดดังกล่าวสามารถเบี่ยงเบนการไหลที่มีความเร็วสูงไม่ให้ปะทะบริเวณแขนหัวอ่านเขียนโดยตรงได้ดีกว่าสปอยเลอร์ขนาดอื่น และเมื่อลดการไหลที่ปะทะบริเวณแขนหัวอ่านเขียนได้ ส่งผลให้การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่หัวอ่านเขียนลดลง 
     คำสำคัญ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ, การไหลของก๊าซฮีเลียม 
ผู้เขียน
585040016-9 น.ส. สุพิชชา ถวิลไพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0