2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Decreasing Turbulent Helium Flow in Hard Disk Drive The 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Global Scientific Research Association 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ A spoiler installed in a hard disk drive is helpful for reducing the flow which strikes the Head Gimbals Assembly (HGA) causing positioning errors and vibration. Filling a hard disk drive, with an installed spoiler, with helium gas was simulated by ANSYS Fluent software by using a realizable k – ε model to carry out the turbulence calculation of helium flow. The results show that the pressure fluctuation in a hard disk drive with a spoiler installed is lower than in a hard disk drive without, and accordingly the lower pressure fluctuation can reduce the force caused by pressure on the platter disks and reduce vibration in the hard disk drive. 
     คำสำคัญ Hard disk drive, Computational fluid dynamics, Finite element, Helium flow 
ผู้เขียน
585040016-9 น.ส. สุพิชชา ถวิลไพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0