2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการใช้บริการด้านดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารบัวแก้ว จาำกัด (มหาชน) สาขาโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 กันยายน 2560 
     ถึง 24 กันยายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 544-546 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของธนาคารบัวแก้วจากัด (มหาชน) สาขาโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยและส่วนประสมทางการตลาดซึ่งมีผลในการ ตัดสินใจ ใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้งของลูกค้าธนาคารบัวแก้ว จากัด (มหาชน) สาขาโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3)เพื่อเพิ่มจานวนของลูกค้าที่ใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้ง โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้บริการด้านดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของธนาคารบัวแก้ว จากัด(มหาชน) จำนวน 300 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารระบบงานเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการใช้บริการด้านดิจิตอลแบงก์กิ้ง ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่ใช้บริการส่วนมากเป็นเพศหญิง เป็นเจ้าของกิจการ มีอายุมากกว่า 60 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยหลักในการใช้บริการเพราะได้รับความสะดวก รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ ปัจจุบันมีความจาเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้า การพัฒนาดิจิตอลแบงก์กิ้งในอนาคต ยิ่งจะต้องมีการออกบริการที่รวดเร็ว ใช้งานสะดวก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งมีความปลอดภัยสูง ซึ่งจะสามารถนามาเป็นแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้ามาใช้บริการด้านดิจิตอลแบงก์ กิ้งตามนโยบายของธนาคารเพิ่มมากขึ้นต่อไป 
ผู้เขียน
585740339-6 นาย สืบเกียรติ แก้วพะเนาว์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0