2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Reflective practice in Nursing: Voices from Nursing Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Higher education Forum 
     สถานที่จัดประชุม M Hotel Singapore Add: 81 Anson Road Singapore 079908 Tel: +65 6224 1133 
     จังหวัด/รัฐ ๋Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2560 
     ถึง 21 ธันวาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 107-116 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Reflective practice in Nursing: Voices from Nursing Students Songsuda Muenthaisonga Sarintip Raksasataya b Jintana Tangvoraphonkchaic a Ph.D. candidate. Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Khon Kean University, Thailand E-mail address: Songsuda.kk@gmail.com b Assistant Professor, Faculty of Education, Khon Kean University, Thailand E-mail address: sarintpr@gmail.com c Associate Professor, and Deputy Director of Research and Training Center for Enhancing Quality of Life among Working Age People, Faculty of Nursing, Khon Kean University, Thailand E-mail address: jintta@kku.ac.th Abstract The concept of reflective practice has become an important curriculum in nursing education. Recent developments in reflective practice in nursing have been influenced by the necessity to develop awareness in nursing students and encourage the student to become a thoughtful individual. Reflection in nursing needs has been explored both as a technique and purposeful inter-subjective process. The research detailed below investigates nursing student’s reflective thinking that are gained from the phase 1 nurse practicum: Methods discussed in the paper demonstrates some of the key challenges for the nurse educator in strategizing and incorporating reflective practice in nursing curriculum. Developing an instructional model to enhance reflective thinking in nursing students is critical to their successful career. Keywords: Reflective thinking, nursing students, nursing education  
ผู้เขียน
567050016-5 น.ส. ทรงสุดา หมื่นไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0