2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล แรงหดตัวของกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างในช่วงการเคลื่อนไหวที่ต่างกันในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยรูปแบบโปสเตอร์ระดับดี
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่รับมอบรางวัล 8 ธันวาคม 2560
สถานที่จัด อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเทศ/รัฐ ไทย 
ผู้เขียน
585090012-7 น.ส. นันท์นิภดา จันทร์กวี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

แนบไฟล์