2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของพาราควอทต่อการทำงานของเอนไซม์อะลานิน อะมิโนทรานส์เฟอเรสและ แอสพาเทท อะมิโนทรานส์เฟอเรส และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพ ของเนื้อเยื่อตับในปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus)  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     ISBN/ISSN ISSN; 1685-9502 (print) 2465-4604 (online) 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 169-178 
     บทคัดย่อ สารกำจัดวัชพืชพาราควอท เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและมีการปนเปื้อน ออกสู่แหล่งน้ำก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ การศึกษานี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืชพาราควอทต่อการทำงานของ เอนไซม์อะลานิน อะมิโนทรานส์เฟอเรส (alanine aminotransferase; ALT) และแอสพาเทท อะมิโนทรานส์เฟอเรส (aspartate aminotransferase; AST)และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของตับในปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) โดยศึกษาความเป็น พิษของพาราควอทในปลาที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 32.60±1.62 กรัม สัมผัสกับพาราควอทที่ความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 4, 6 และ 8 วัน ผล การศึกษาพบว่าพาราควอทมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ALT และ AST มีค่าสูงขึ ้นในวันที่ 4 6 และ 8 อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับ ระยะแรก (4 วันหลังสัมผัสสารพิษ) พบการบวมของเซลล์ตับ รวมทั้งมีการเพิ่มจำนวนและขนาดของเซลล์ ระยะต่อมา (6 วันหลังสัมผัสสารพิษ) พบเลือดคั่งในเส้นเลือดดำ และเส้นเลือดฝอย อยู่ทั่วไปภายในเซลล์ตับ และในระยะที่รุนแรงสุด (8 วันหลังสัมผัสสารพิษ) พบเซลล์ตับเสื่อมสลายแบบมีแวคิวโอล จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พาราควอทที่ปนเปื้อนปริมาณน้อยในแหล่งน้ำมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ ALT และ AST ในเนื้อเยื่อตับ และมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของตับที่แตกต่างกันเมื่อระยะเวลาการได้รับสารพิษเพิ่มขึ้น 
     คำสำคัญ พาราควอท, ปลาน้ำจืด, ความเป็นพิษ, มิญชวิทยา, อะลานิน อะมิโนทรานส์เฟอเรส, แอสพาเทท อะมิโนทรานส์เฟอเรส 
ผู้เขียน
547030022-0 น.ส. ศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0