2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ DEA group decision technique with preferential difference and rank approach for multiple criteria evaluation problems  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Business Innovation and Research  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Inderscience publishers 
     ISBN/ISSN 1751-0252 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ : In a multiple criteria evaluation problem, ranking or selecting the alternatives is usually carried out using analytic hierarchy process (AHP) due to its simplicity and popularity. When applied in a group environment, computation of AHP becomes more difficult and complicated. Although the geometric mean method (GMM) is known to be most common used with AHP for aggregation of judgments of the experts in the group, it may ignore variations among the experts’ opinions. This paper proposed a group decision technique based on the preferential difference and rank concept. The proposed method used the preferential difference to accommodate strong opinions of the experts in the group while using the DEA/AR exclusion model to give more priority to the alternatives that were put in high ranks more often. The data set used by previous literature, simulated data sets, and the case study of Thailand sugar industry for identification of the SWOT sub –factors with their priorities were used to test the effectiveness of the proposed method. In this paper, the group decision techniques by Huang et al. (2009), Angiz et al. (2012), and GMM were used as baseline methods to compare against the proposed method 
     คำสำคัญ Group decision, AHP, DEA, A’WOT 
ผู้เขียน
547040011-9 นาย มงคล กิตติญาณขจร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0