2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Group decision making for strategy prioritization using hybrid aggregation: A case study of sugar industry in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Applied Management Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Inderscience publishers 
     ISBN/ISSN 1755-8913 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Strategy prioritization with multiple criteria decision analysis is well accepted. When group decision making is concerned however, the process to aggregate each of the experts’ decisions into the group decision is complicated and challenging. The traditional geometric mean method is very common for group decision but it might ignore variations among the experts’ decisions. This paper proposed an aggregation algorithm for group decision to be used for strategy prioritization which considered the following features: 1) agreement among the individuals’ decisions; 2) influence of persons who had greater preferential difference; 3) the ranks of alternatives by each expert; and 4) the group decision be closest to the best alternative but farthest from the worst one. Simulated situations, sensitivity analysis, and a case study for the sugar industry in Thailand were provided as numerical examples along with discussions of results. The proposed method can be applied for strategy prioritization as well as other kinds of ranking problems. 
     คำสำคัญ Strategy prioritization, Group decision, SWOT, AHP, Ranking  
ผู้เขียน
547040011-9 นาย มงคล กิตติญาณขจร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0