2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Haplotype analysis of MDR1 and risk for cervical cancer in Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 1815-1819 
     บทคัดย่อ Objective: The aim of this study was to investigate the association between genotype and haplotype of MDR1 (C1236T, G2677T/A and C3435T) and the risk for cervical cancer in Northeastern Thai women. Methods: An age-matched case-control study involving squamous cell cervical cancer (SCCA) patients (n=204) and healthy controls (n=204) was enrolled for MDR1 genotyping by real-time PCR method. Results: The genotype distribution of MDR1 in both patients and controls was not significantly different (p>0.05). The haplotype analysis showed that T-T-T was the most common haplotype in this population. Significantly increased risk of cervical cancer was observed in carriers of T-T-C and C-G-T haplotypes with ORs of 1.86 (95%CI=1.02-3.39, p=0.0416) and 2.00 (95%CI=1.18-3.40, p=0.0140), respectively. Analysis of 2677-3435 haplotype showed increased risk for cervical cancer in G-T (OR=1.55; 95%CI=1.12-2.13, p=0.0432) and T-C (OR=1.91; 95%CI=1.05-3.47, p=0.0325). Conclusion: The results provide evidence that haplotype of MDR1 may be an important risk factor for cervical cancer development in Northeastern Thai women 
     คำสำคัญ MDR1, cervical cancer, haplotype, Northeastern Thailand 
ผู้เขียน
587070014-9 น.ส. โสภิดา ภู่ทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0