2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of dual- and complex-task on walking ability of ambulatory individuals with spinal cord injury 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Edizioni Minerva Medica 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 53 
     ฉบับที่
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 920-927 
     บทคัดย่อ BACKGROUND: Attempting to perform dual- and complex-tasks obviously reduces the walking ability of individuals with impaired cognitive functions. However, there is no clear evidence describing the effects of dual- and complex-tasks on the walking ability of ambulatory individuals with a spinal cord injury (SCI) who have intact cognitive functions, but suffer from various degrees of sensorimotor deterioration. AIM: To primarily investigate the effects of dual- and complex-task on the walking ability of ambulatory subjects with SCI as compared to healthy individuals. In addition, the study secondarily compared the effects in subgroups of subjects with SCI, including different age groups, lesion severity and level of ability. DESIGN: Cross-sectional design. SETTING: A major tertiary referral and community hospitals in Thailand. POPULATION: Thirty-seven ambulatory individuals with SCI and 13 healthy subjects. METHODS: All subjects were evaluated for outcomes while they walked under four conditions, including single-task overground walking (ST-OG), dual-task overground walking (DT-OG) using a color word Stroop task, single-task obstacle crossing (ST-OC) and dual-task obstacle crossing (DT-OC). The outcomes were compared among the conditions and between the groups of subjects in terms of walking time, obstacle crossing ability and percent of Stroop task errors. RESULTS: With the increasing complexity of the tasks, both SCI and healthy subjects walked significantly slower (P<0.001 for those with SCI and P<0.05 for healthy subjects), but not when compared between the ST-OC and DT-OG conditions (P>0.05). Subjects also showed a greater percentage of cognitive task errors when they encountered a dual- and complex-task, particularly those with SCI who were over 50 years old, had mild lesion severity or walked with a walking device (P<0.001). CONCLUSIONS: The incorporation of dual- and complex-task challenged cognitive-motor interference of ambulatory individuals with SCI. CLINICAL REHABILITATION IMPACT: The application of such tasks may benefit rehabilitation outcomes in a real-world situation for patients, especially for those who are older than 50, have mild lesion severity or use a walking device. 
     คำสำคัญ Cognition, Walking, Self-help devices, Rehabilitation 
ผู้เขียน
577090002-3 น.ส. กิติยวดี ศรีสิม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0