2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Clinical significance of GalNAcylated glycans in cholangiocarcinoma: Values for diagnosis and prognosis 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Clinica Chimica Acta 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 477 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 66-71 
     บทคัดย่อ Cancer cells exhibited the aberrant cancer-associated glycans that are potential biomarkers for diagnosis and monitoring of the cancer. In this study, Sophora japonica agglutinin (SJA) was used to detect SJA-specific N-acetylgalactosamine-associated glycans (SNAG) in liver tissues and sera from cholangiocarcinoma (CCA) patients. Whether SNAG could be the diagnostic and prognostic markers for CCA was evaluated. SJA-histochemistry revealed that SNAG was undetec2 in normal bile ducts but was highly expressed in hyperplastic/dysplastic bile ducts and CCA. SNAG was negative in hepatocytes and hepatoma tissues indicating SNAG as a differential marker of CCA and hepatoma. SJA-histochemistry of CCA hamster tissues revealed the involvement of SNAG in the early pathogenesis of bile duct epithelia and CCA development. A SJA-based ELISA was successfully developed to determine SNAG in serum. Serum-SNAG from CCA patients was significantly higher than those of non-CCA control groups with the diagnostic values of 59.5% sensitivity and 73.6% specificity, comparable to those of serum CA19-9. High levels of serum SNAG (≥ 69 AU/ml) indicated poor survival of CCA patients. Taken together, SNAG was first demonstrated here to be a glycobiomarker for diagnosis and prognosis of CCA. Association of SNAG with pathogenesis of bile ducts and CCA development were suggested.  
     คำสำคัญ Bile duct cancer; Biomarker; Carbohydrate antigen; GalNAc-transferase; Glycosylation; Lectin 
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070039-3 น.ส. สมสิริ อินทรมณี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0