2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจำลองของสวิตชิ่งคอนเวอร์เตอร์กระแสสูงสำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า A Simulation of High Current Switching Converter for Electric Vehicle Battery Charger Circuit  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๐ (EECON-40) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะซายน์ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 พฤศจิกายน 2560 
     ถึง 17 พฤศจิกายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 40 
     Issue (เล่มที่) PW, GN, PE 
     หน้าที่พิมพ์ 222 - 225 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper proposes a simulation of high current switching converter for electric vehicle battery charger circuit. The simulation is used MATLAB application. The structure of this circuit divides into two sections including Power Factor Correction (PFC) Converter and Full-bridge PWM Inverter. The PFC converter uses to control input current to be a sine wave as an input AC voltage waveform and either is in-phase. Furthermore, it controls the output voltage to be 400V for supplying to a Full-bridge PWM inverter section. The section of full-bridge PWM inverter has an isolation transformer for isolating the electric signal to be safety in used and controls the output current of battery charging. The simulation results illustrate that PFC converter can control the input current source to be a sinusoidal waveform and control the output voltage 400V stability by using switching frequency 100 kHz. And the Full-bridge PWM inverter uses 50 kHz switching frequency, it can control the charging voltage and current to the battery 350V/ 8A by adjusting the duty cycle or two phases angle as a phase-shift controller of the inverter.  
ผู้เขียน
595040095-8 Mr. CHANTHY PHOK [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0