2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Peroxiredoxin-2 and haptoglobin as potentially salivary biomarker for HPV- or EBV-associated oral squamous cell carcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 31st Herpesvirus Meeting 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Shimane University, Japan 
     สถานที่จัดประชุม Matsue New Urban Hotel, Matsue 
     จังหวัด/รัฐ Shimane 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มิถุนายน 2560 
     ถึง 17 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 31 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 46 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070020-1 นาย จักรกฤษ เหวชัยภูมิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537070009-7 น.ส. เพ็ญศิริ ภูสิงหา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
526070063-8 น.ส. วัชรีพร ตีระมาศวณิช
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0