2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DNMT3B expression and miR-145 promoter methylation in oral squamous cell carcinoma infected with both EBV and HPV 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 65th Annual Meeting of the Japanese Society for Virology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japanese Society of Virology 
     สถานที่จัดประชุม Osaka international Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ OSAKA 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2560 
     ถึง 26 ตุลาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 65 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 286 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070020-1 นาย จักรกฤษ เหวชัยภูมิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0