2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการให้คุณประโยชน์ของระบบนิเวศในเมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Impact of tourism on the ecosystem services in Vang Vieng Lao People's Democratic Republic  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วาสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ การท่องเที่ยวนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การขยายตัวของการท่องเที่ยวที่มากเกินไปกลับส่งผลทางลบต่อคุณประโยชน์ของระบบนิเวศ และนำมาสู่ผลเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวในเมืองวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีต่อคุณประโยชน์ของระบบนิเวศ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้นำในชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการและองค์กรภาครัฐ และชุมชนในเมืองวังเวียง จำนวน 30 ราย ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวของเมืองวังเวียง ส่วนใหญ่แล้วอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ประการแรกกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณประโยชน์ของระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำ ได้แก่ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการท่องเที่ยวบนริมตลิ่ง การปล่อยน้ำเสียลงไปในแม่น้ำ และความต้องการใช้น้ำสะอาดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร ประการที่สอง การขยายตัวของการท่องเที่ยวได้ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการนำเอาที่ดินมาใช้ในการพาณิชย์มากขึ้นแต่ยังไม่พบว่า การท่องเที่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเสื่อมคุณภาพของดินอย่างชัดเจน และประการสุดท้าย การท่องเที่ยวได้ทำให้มีการพัฒนานำเอาถ้ำและน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้มาใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่เหล่านี้ของนักท่องเที่ยวจำนวนมากย่อมส่งผลให้ป่าไม้ที่อยู่รายรอบเสื่อมโทรมลง Abstract Tourism contributes significantly to the country development. However, the over increased tourists and tourism activity could harm to ecosystem services, and in turn could result in the destruction of tourist industry. The paper aims to investigate impacts of tourism of Vang Vieng Town on ecosystem services. The study adopted qualitative research methodology. In-depth interview was used to collect data from 30 key informants, who were community leaders, business owners, and state authorities of Vang Veing Town. Content analysis method was conducted to analyze the obtained data. This research found that tourist activities of Vang Veing relied very much on natural resources. Firstly, it is found that the tourism cause negative impacts on ecosystem services related to water resource, i.e. the construction of tourist facilities, the hotels and restaurants on the river bank, the pollution released from tourist activities and the growing demand of clean water. Secondly, tourism also increased urbanization of Vang Veing town, resulting the land to be used for commercialized purpose, however, the direct impacts of tourism on quality of soil has not yet realized. Lastly, tourism of Van Veing resulted in the development of natural caves and water falls to become tourist sites, and the increase visitors into these sites will eventually degrade the forests surrounded these tourist sites.  
     คำสำคัญ ผลกระทบ, การท่องเที่ยว, คุณประโยชน์ของระบบนิเวศ, เมืองวังเวียง สปป. ลาวimpact, tourism, ecosystem services, Vang Vieng, and Lao PDR. 
ผู้เขียน
575080106-3 Mr. SODING NILAVANH [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0