2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Peroxiredoxin-2 and zinc-alpha-2-glycoprotein as potentially combined novel salivary biomarkers for early detection of oral squamous cell carcinoma using proteomic approaches 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Proteomics 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Oral squamous cell carcinoma, saliva, human papillomavirus, Epstein-Barr virus, peroxiredoxin-2, zincalpha-2-glycoprotein 
ผู้เขียน
557070020-1 นาย จักรกฤษ เหวชัยภูมิ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537070009-7 น.ส. เพ็ญศิริ ภูสิงหา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557070018-8 น.ส. จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
526070063-8 น.ส. วัชรีพร ตีระมาศวณิช
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0