2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Role of Cetyltrimethyl ammonium bromide on Enhanced Adsorption and Removal of Alizarin Red S using Amino-functionalized Graphene Oxide. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Oriental Journal of Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Oriental Scientific Publishing Company 
     ISBN/ISSN 0970-020 X 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 33 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 2920-2929 
     บทคัดย่อ This research was aimed to study the adsorption capacity and removal of alizarin Red S (ARS) dye using amino-functionalized graphene oxide (NH2-GO) as an adsorbent in the presence of CTAB. The optimum conditions were consisted of 100 mg/L initial concentration of ARS with 0.015 g adsorbent at solution pH 2.0. The adsorption equilibrium was completely reached within 60 min. at 28°C. The maximum adsorption capacity of NH2-GO for ARS in the presence of CTAB (0.6 mM) was 135.1 mg/g, about three times higher than that of NH2-GO (42.0 mg/g) in the absence of CTAB. The adsorption kinetics well fitted using a pseudo second-order kinetic model. The intraparticle diffusion model obtained clearly defined its rate limiting step. Changes in free energy, enthalpy and entropy were also evaluated. The overall adsorption process was endothermic reaction. The adsorption isotherm for NH2-GO in the presence of CTAB better fit with Langmuirn model. It is, therefore, evident that the synergic effect of CTAB enhances the adsorption capacity and removal of ARS via their electrostatic interactions among the three reacting components in the adsorption reaction system. 
     คำสำคัญ Cetyltrimethyl ammonium bromide, Adsorption isotherm, Alizarin Red s, Aminofunctionalized graphene oxide, Kinetics, Thermodynamics. 
ผู้เขียน
585020018-7 นาย วิศาล ชนันชนะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0