2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Impact of continuous positive airway pressure on liver and systemic inflammation in patients with obstructive sleep apnea 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ธันวาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Sleep Medicine 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN 1389-9457 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ Sup 1 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า e349 
     บทคัดย่อ Introduction: Obstructive sleep apnea (OSA) is characterized by recurrent episodes of pharyngeal airway collapse and leads to repetitive hypoxia, generation of reactive oxygen species, and inflammation. Continuous positive airway pressure (CPAP) is recognized as the gold standard treatment for OSA. Previous reports on the effects of CPAP treatment are conflicting. We evaluated the association between liver and systemic inflammation markers and severity of OSA, and whether CPAP treatment improves inflammation. Materials and methods: Twenty patients with severe (apnea hypopnea index, AHI: 37.6±6.6 events/h) OSA that was newly diagnosed using polysomnography were recruited. Patients received CPAP treatment for three months. The levels of liver enzymes alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) and the levels of systemic inflammation markers high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and neutrophils to lymphocyte ratio (NLR) were measured prior to and after three months of CPAP therapy. Results: AHI was positively correlated with ALT (r=0.8175, p< 0.001), AST (r=0.8728, p< 0.001) levels, and hs-CRP (r=0.5918, p< 0.05). ALT, AST, hs-CRP levels, and NLR were lower post-CPAP compared to pre-CPAP (ALT: 21.5%, AST: 16.7%; p< 0.05) (hs-CRP: 30.0%, NLR: 19.0%; p< 0.01). Changes in ALT, AST, and hs-CRP levels between pre-CPAP and post-CPAP were calculated, and positive correlations between DALT (p< 0.01) and DAST (p< 0.05) with Dhs-CRP levels were observed. Conclusions: Our study demonstrates that there is a positive correlation between liver and systemic inflammation and severity of OSA, that CPAP therapy in OSA patients produces clinical benefits, and that a reduction in liver enzyme levels is associated with a reduction in hs-CRP. Acknowledgements: This study received an Invitation Research Grants from the Faculty of Medicine. Mr. Khanaphaphon Wuttiumporn was supported by a Scholarship for Promotion of Education for Graduate Students in Medical Sciences, the Faculty of Medicine, and a Research Support Scholarship, the Graduate School, Khon Kaen University. 
     คำสำคัญ Obstructive sleep apnea, Continuous positive airway pressure. 
ผู้เขียน
577070032-5 นาย คณปพน วุฒิอัมพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0