2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Association between Sleep Apnea Severity and Systemic Inflammation in Patients with Obstructive Sleep Apnea.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 10 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 211-212 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
577070032-5 นาย คณปพน วุฒิอัมพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0