2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Selling labor-domain livelihood assets: A qualitative approach to non-subcontracting home-based garment workers in the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kasetsart University Research and Development Institute 
     ISBN/ISSN 2452-3151 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This article examines how informal household workers selling labor are domain of livelihood assets required as a means to make a living. It is argued that five types of assets are well established in the livelihood work of workers in the Lao PDR (Laos). Qualitative methods were used to collect data, including in-depth interviews with 20 key informants. Contextual content analyses were performed using the ATLAS.ti program. Our main findings indicate that two groups are differently involved in livelihoods work in Laos. The first group of home-based garment workers (kinship, combines, and self-employed) highly transformed the social assets, human assets, and economic assets to achieve their livelihoods. Even selling one's labor involves a high transformation of progressive assets into livelihood outcomes. The second group of home-based garment workers (neighboring and industrial outworkers) were poor at transforming capital assets to achieve livelihoods. Further obstacles including lack of employment opportunities, welfare, and labor protections lead to fluctuating incomes. Finally, the contributions of actively selling labor are presented in the context of the key elements of empirical evidence. 
     คำสำคัญ home-based workers; livelihood assets; means of living; non-subcontracted employment; the Lao People's Democratic Republic 
ผู้เขียน
567080001-0 Mr. HANVEDES DAOVISAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0