2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ "ทุน" กับการสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ภายใต้การเปลี่ยนผ่านนโยบายในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลััยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้ศึกษาการสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนามผ่านการใช้ทุน ภายใต้การเปลี่ยนผ่านของนโยบายในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มกับผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้รู้ในชุมชน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน ผลการศึกษาพบว่า นครพนมเป็นพื้นที่ชายแดนที่รัฐให้ความสำคัญแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการสะสมและเปลี่ยนผ่านทุนต่างๆ ภายใต้นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีความสัมพันธ์กับการสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ตั้งแต่ระยะแรก ที่คนเวียดนามอพยพเข้ามาในฐานะชนกลุ่มน้อยที่รัฐมองว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างทุนทางสังคมผ่านทุนทางวัฒนธรรมในระบบเครือญาติหรือชาติพันธุ์เดียวกัน ระยะที่สอง คนเวียดนามได้รับการยอมรับมากขึ้นจากนโยบายรัฐชาติ เอื้อต่อการก่อร่างสร้างตัว ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านทุนเศรษฐกิจและทุนสังคม ซึ่งทุนดังกล่าวถูกสะสมมาเพื่อใช้ในระยะที่สาม ที่คนเวียดนามได้รับสัญชาติให้เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม และมีบทบาทสำคัญต่อการค้าในพื้นที่ชายแดน จนกระทั่งระยะที่สี่ คนไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นนายทุนยุคใหม่ และสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านการขยายธุรกิจและการแสดงออกทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์เวียดนามผ่านการใช้ทุนวัฒนธรรม จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครพนม โดยสร้างทุนสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น อนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ หมู่บ้านคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อาหารเวียดนาม ฯลฯ ซึ่งพลวัตการผันเปลี่ยนของทุนเหล่านี้นำไปสู่การมีบทบาททางสังคมของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในฐานะคนเวียดนาม-นครพนม ที่สร้างการมีตัวตนเพื่อให้เกิดการยอมรับจากรัฐไทยและผู้คนในวงกว้างต่อไป 
     คำสำคัญ ทุน เครือข่ายทางสังคม คนไทยเชื้อสายเวียดนาม  
ผู้เขียน
585080036-9 นาย ณัฐวรรธ อุไรอำไพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0