2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การคำนวณและการทดสอบค่าสัมประสิทธิทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 เพื่อใช้ในแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง 
Date of Distribution 29 January 2018 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 
     Organiser คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Conference Place คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 29 January 2018 
     To 30 January 2018 
Proceeding Paper
     Volume 46 
     Issue
     Page 6-12 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract การศึกษาเพื่อหาเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสม สำหรับการผลิตมันสำปะหลังต้องอาศัยข้อมูลจากหลายงานทดลอง ซึ่งใช้ทรัพยากรสูงและใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น การศึกษาแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกวันปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลัง อย่างไรก็ตาม ยังขาดค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังซึ่งข้อมูลแสดงลักษณะประจำพันธุ์ที่กำหนดการแสดงออกของพืชแต่ละพันธุ์ จึงจำเป็นต้องทำการคำนวณและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมเพื่อเป็นข้อมูลตัวป้อนก่อนการประยุกต์ใช้แบบจำลอง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ดำเนินการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 (ต้นฤดูฝน) และ 10 พฤศจิกายน 2558 (ปลายฤดูฝน) และปลูกมันสำปะหลังที่บ้านโคกสี ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2557 (ปลายฤดูฝน) แต่ละวันปลูกมี 4 แปลง บันทึกข้อมูลดินก่อนการปลูก ข้อมูลฟ้าอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศ ข้อมูลการจัดการ เช่น วันปลูก วันเก็บเกี่ยว เป็นต้น และข้อมูลพืช ได้แก่น้ำหนักแห้งของแต่ละส่วนของมันสำปะหลัง ทำการคำนวณและทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นข้อมูลตัวป้อนให้กับแบบจำลอง พบว่าแบบจำลองให้ข้อมูลน้ำหนักแห้งได้ดี แต่ยังจำเป็นต้องทดสอบศักยภาพของแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังด้วยข้อมูลจากงานทดลองที่มากกว่านี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร  
Author
577030014-2 Mr. PHANPONG PHONCHAROEN [Main Author]
Agriculture Doctoral Degree

Peer Review Status ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Abstract 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0