2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 1 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
     สถานที่จัดประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
     จังหวัด/รัฐ นครพนม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2561 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 186 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยนครพนม 
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1/4 จำนวน 44 คน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ และ 3) ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ท่าน โดยใช้วิธีการศึกษาที่หลายรูปแบบ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Document analysis) และการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี 2) ศึกษาสภาพบริบท 3) สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ 4) การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ และ 5) การประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ที่มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการทำแบบบันทึก แบบสำรวจและสำภาษณ์ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปตีความ ผลการวิจัย พบว่า การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย 4 พื้นฐาน ได้แก่ (1) พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ (2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน (3) พื้นฐานด้านบริบท และ(4) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 2) กรอบแนวคิดการออกแบบ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่สำคัญคือ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) ธนาคารความรู้ (3) ฐานการช่วยเหลือ (4) การแก้ปัญหาร่วมกัน (5) การโค้ช และ (6) การสะท้อนคิดและขยายความรู้ คำสำคัญ : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้, เมนทอลโมเดล, ห้องเรียนกลับด้าน, คลาวด์ คอมพิวติ้ง, การจัดการ สารสนเทศ The purpose of this research were to The development of flipped classroom learning environment on cloud computing to enhance mental model of information management for student grade 7. The target group for this study are 1) the forty-four students grade 7 at Satrichaiyaphum school 2) specialists in various fields to check the quality of learning environment and 3) three course instructors. such as; one content expert who proves the detail and information. One specialist who designs the mental model and determine the environmental quality. One expert of evaluation who determines the quality of equipment. And five computer instructor of Satrichaiyaphum school. For this study, Document analysis and Survey. Research procedure; (1) study the principles and theories (2) context study (3) synthesize the conceptual framework (4) design and develop the learning environment and (5) Evaluating the effectiveness of learning environment. The result reveals that there are two types of frameworks. The first one is the synthesis of the theoretical framework which consists of 4 foundations. Base as the following; (1) Psychological base, (2) Pedagogies base (3) Context base and (4) based technology. The second is the designing framework consisted of 6 major components of learning environments on cloud computing to enhance mental model of information management; (1) Problem (2) Data bank (3) Scaffolding (4) Collaboration (5) Coaching and (6) Reflection thinking and Expand knowledge. Keyword(s): learning environment, mental model, flipped classroom, cloud computing  
ผู้เขียน
575050026-9 น.ส. จุฑารัตน์ แควภูเขียว [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0