2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Seed Priming Promotes Germination and Seedling Development of Hybrid and Open Pollinated Cultivars of Super Sweet Corn 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Khon kaen Agriculture Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 46 
     ฉบับที่
     เดือน July_August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า To be assigned 
     บทคัดย่อ Super sweet corn production is faced with problems of stand establishment resulting from low seedling vigor due to inadequate starch accumulation in its seed endosperm. Seed priming has been used to enhance seed germination. This study aimed to evaluate the effects of hydropriming (distilled water, H2O), 300-fold diluted wood vinegar and halopriming (0.1 M) sodium chloride and (0.1 M) calcium chloride on germination, seedling growth and yield of ‘Hibrix53’(F1-hybrid) and ‘ATS-5’(open pollinated) cultivars of super sweet corn. Fresh and artificially accelerated aged seeds were used in the laboratory study. The primed seeds germinated faster than unprimed fresh and aged hybrid and open pollinated seeds. Wood vinegar primed seeds had a significantly higher percentage germination than the other treatments in fresh hybrid seeds. However, negative priming effects were noted during final evaluation at the end of germination tests. Under field conditions using fresh seeds, primed seeds of both cultivars had better field emergence than unprimed seeds, with the wood vinegar priming treatment being the best among the treatments for fresh hybrid seeds. Seed priming treatment did not alter any of the agronomic traits, including yield and yield components.  
     คำสำคัญ Zea mays L.var. saccharata, seed hydration, seed treatments, plant derived smoke, field establishment 
ผู้เขียน
575030075-8 Mrs. CHIMWEMWE TABITHA BOMBA [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0