2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of various oil sources on in vitro gas production, digestibility and fermentation metabolites in Thai Friesian crossbred  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระวรุณ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This investigation aims to study the effect of various oil sources on gas production, digestibility and fermentation metabolites in Thai Friesian crossbred by using in vitro gas production technique. The oil treatments included saturated fatty acid (SFA) contained tallow (TA), palm oil (PO) and polyunsaturated fatty acid (PUFA) included soybean oil (SBO), sunflower oil (SFO) which added at 4 % DM in the diet. The diet contained concentrate diet mixed with rice straw at the ratio 50:50. Gas productions (GP) and in vitro fermentation metabolites were recorded and calculated after incubation. At 24 and 48 hours of incubation time, the 5 bottles of inoculum were stopped and determined for in vitro dry matter digestibility (IVDMD) and in vitro organic matter digestibility (IVOMD). The results revealed that IVDMD and IVOMD were not different among treatments (P>0.05). However, the rate of gas production (c) in SFO was lower than other treatments (P<0.05). Furthermore, the effective gas production potentials (EP) and cumulative gas production at 96 hours (GP96) of SFA were higher than PUFA treatments (P<0.01). Supplementation of PO was higher in vitro fermentation metabolites such as GP and short chain fatty acid (SCFA) than other treatments (P<0.05), while ammonia nitrogen (NH3-N) concentration was higher by supplementation SFO in the diet. Results indicated that PUFA i.e. SFO inhibited cumulative gas production, the rate of gas production and in vitro fermentation metabolites. Supplementation of SFA i.e. PO seems more effective to increase cumulative gas production and in vitro rumen fermentation metabolites than other treatments. 
     คำสำคัญ oil, gas production, digestibility, rumen metabolites, in vitro technique 
ผู้เขียน
547030011-5 นาย ณพงศ์พจน์ สุภาพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537030005-9 น.ส. จันทิรา วงศ์เณร
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0