2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An experimental investigation of concentrated slop combustion characteristics in cyclone furnace 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOP Publishing Ltd 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 113 
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Slop is a by-product in alcoholic industries requiring costly waste management. An idea of using slop as a fuel in a boiler for the industries was proposed. Due to high content of ash, a cyclone furnace was designed to combust the slop. This study aims to examine the concentrated slop combustion in a designed cyclone furnace, consisting of combustion temperature and exhaust gases. The tests were carried out under 4 different air-fuel ratios. Fuels injected into the furnace were 3 g/s of concentrated slop and 1 g/s of diesel. The air-fuel ratios were corresponding to 100, 120, 140 and 160 percent theoretical air. The results demonstrated that combustion of concentrated slop can gave temperature of 800-1000°C and a suitable theoretical air was 100%-120%, because the combustion temperature was higher than that of other cases. In cyclone combustion, excess air is not recommended because it affects a reduction in overall temperature inside the cyclone furnace. It is expected that utilization of the concentrated slop (by-product) will be beneficial in the development of green and zero waste factory.  
     คำสำคัญ Cyclone Furnace, Cyclone Combustion, Concentrate Slop, Mixed Fuel 
ผู้เขียน
575040096-4 นาย สุเผ่าพิชญ์ พันโภคา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0