2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Feed intake, digestibility and energy partitioning in beef cattle fed diets with cassava pulp instead of rice straw 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ASIAN-AUSTRALASIAN ASSOC ANIMAL PRODUCTION SOC, ROOM 708 SAMMO SPOREX, 1638-32, SEOWON-DONG, GWANAK-GU, SEOUL 151-730, SOUTH KOREA 
     ISBN/ISSN 1011-2367  
     ปีที่ 31 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Objective: This study was conducted to assess the effects of replacing rice straw with different proportions of cassava pulp on growth performance, feed intake, digestibility, rumen microbial population, energy partitioning and efficiency of metabolizable energy utilization in beef cattle. Methods: Eighteen yearling Thai native beef cattle (Bos indicus) with an average initial body weight of 98.3 ± 12.8 kg were allocated to one of three dietary treatments and fed ad libitum for 149 days in a randomized complete block design. Three dietary treatments using different proportions of cassava pulp (100, 300 and 500 g/kg dry matter basis) instead of rice straw as a base in a fermented total mixed ration were applied. Animals were placed in a metabolic pen equipped with a ventilated head box respiration system to determine total digestibility and energy balance. Results: The average daily weight gain, digestible intake and apparent digestibility of dry matter, organic matter and non-fiber carbohydrate, total protozoa, energy intake, energy retention and energy efficiency increased linearly (p < 0.05) with an increasing proportion of cassava pulp in the diet, whereas the three main types of fibrolytic bacteria and energy excretion in the urine (p < 0.05) decreased. The metabolizable energy requirement for the maintenance of yearling Thai native cattle, determined by a linear regression analysis, was 399 kJ/kg BW0.75, with an efficiency of metabolizable energy utilization for growth of 0.86. Conclusion: Our results demonstrated that increasing the proportion of cassava pulp up to 500 g/kg of dry matter as a base in a fermented total mixed ration is an effective strategy for improving productivity in zebu cattle. 
     คำสำคัญ Bos indicus, Intake, Digestibility, Rumen microbes, Energy requirement 
ผู้เขียน
557030020-5 น.ส. กนกวรรณ กองพิธี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0