2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of vegetable oil source supplementation on feed intake, nutrients digestibility and rumen biohydrogenation bacterial population in Thai Friesian dairy cows 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Animal Research 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Agricultural Research Communication Centre (ARCC Journals) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The investigation aimed to study the effect of vegetable oil sources on feed intake, nutrient digestibility and biohydrogenation bacterial population in Thai Friesian dairy cows. Three fistula Thai Friesian cows with mean body weight (BW) of 600±100 kg were assigned to receive three vegetable oil sources i.e. palm oil (PO), soybean oil (SBO) and sunflower oil (SFO) included at 4 %DM in commercial concentrate. All cows were fed on different diets that contained concentrate of 1 %BW and rice straw of 1 %BW according to a 3×3 latin square design (LSD). The results revealed that dry matter digestibility (DMD) and organic matter digestibility (OMD) tended to be higher in cows fed on SBO and SFO (P=0.06). Moreover, the DNA copy numbers (copies/ml) of biohydrogenation bacteria (Ruminococcus albus) and cellulolytic bacteria (Ruminococcus flavefaciens and Prevotella ruminicola) were higher in cows fed on SBO (P<0.05). In summary, supplementation of SBO in diet resulted in a higher nutrient digestibility and rumen biohydrogenation bacteria population.  
     คำสำคัญ biohydrogenation bacteria, cows, digestibility, vegetable oil  
ผู้เขียน
547030011-5 นาย ณพงศ์พจน์ สุภาพ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537030005-9 น.ส. จันทิรา วงศ์เณร
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0