2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Leaf litter decomposition in headwater streams, Phetchabun and Chaiyaphum Provinces, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร EnvironmentAsia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Society of Higher Education Institute on Environment (TSHE)  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Objectives of this research are to investigate long-term responses of leaf litter decomposition rates involved some abiotic factors and colonized macroinvertebrates in leaf litter bags at headwater streams, Nam Nao National Park by comparing data between 2002 and 2014. Three grams dry weight of Bambusa arundinacea Willd. was put in an individual nylon bag and they were placed in riffles and pools at 2 streams. These litter bags from each stream were retrieved every 2 weeks of immersion. Results showed that leaf breakdown rates were more rapidly in riffle than in pool and the rate was faster at Phromlaeng stream than those of Yakruae stream in both years. Increasing of water velocity was considered to increase leaf decay. Macroinvertebrates colonizing in the leaf litter bags was similar in 2002 and 2014. In both years, Dipteran and Ephemeropteran larvae were the most abundant (more than 50%) in the litter bags throughout the study, which were primarily collector-gatherers in the leaf litter bags. Shredders directly consumed leaves and other coarse particle organic matters were low abundance. Collector-filters were more abundant in riffle. Scrappers and predators did not feed on detritus, but they utilized the litter bag for shelter. In conclusion, decomposition rate was more rapidly caused by increasing water velocity. Increase in water velocity was a consequence of increase in precipitation which was directly related to climate change. 
     คำสำคัญ allochthonous matter, Bambusa arundinacea, colonization, leaf litter breakdown 
ผู้เขียน
557020054-4 น.ส. รุ่งนภา สมนาค [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0