2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Application of Confirmatory Factor Analysis in Government Construction Procurement Problems in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (IET Inspec) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร TuEngr 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 221-231 
     บทคัดย่อ This study aims to apply Exploratory Factor Analysis in government construction procurement problems and to examine the suitability between model and evidence-based practices. Total 353 government agencies are used as the samples in this study. The survey was conducted through a questionnaire with Cronbach’s Alpha Coefficient equal to 0.986. The result from the survey was then analyzed using percentage, mean, standard deviation, and model construct validity. According to the Second Order Confirmatory Factor Analysis, it has found the government construction procurement problems consist of three components which are procurement process problems, internal and external influence problems, and project management and technical problems. Ranking from the highest to lowest loading factors; furthermore, the construct model validity, the factor analysis second order normal form of which the items are indirectly influenced by the second order. The factor analysis second order normal form in which the items are directly influenced by the second order. Lastly, when comparing the suitability of the model, it has found that the model is directly influenced by the second order confirmatory factor and more suitable with evidence-based practices than the general model at a significant level of 0.01. 
     คำสำคัญ Evidence-based practices; Second Order Confirmatory Factor Analysis; CFA; Cronbach’s Alpha Coefficient.; Goodness of Fit 
ผู้เขียน
547040005-4 นาย ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0