2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Exploratory Factors Analysis of the Corruption in Public Procurement 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 29 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2561
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Government public procurement in Thailand accounts for 10-15 percent of GDP. However, it was found that the value of damage caused by corruption reaches 10-15 percent of GDP as well. The main aim of this research is to analyze factors of the Corruption in Government Public Procurement. In order to explore factors analysis of the Corruption in Public Procurement in Thailand, questionnaire with has the confidence level (α) of 0.977 is used. Percentage, mean, standard deviation, and exploratory factor analysis then were adopted to analyze the data. The findings showed that Conspiracy to Corruption and Administrative Corruption are two factors affecting the Corruption in Government Public Procurement. The result of the study can be utilized as a starting point for finding solutions to the problems of corruption in the Government Public Procurement in the future.  
     คำสำคัญ Corruption, Government Procurement, Exploratory factor analysis 
ผู้เขียน
547040005-4 นาย ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0