2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Confirmatory Factors Analysis of the Success factors on Government Construction Procurement Project 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน พศษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2561
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The purpose of this research is to examine the goodness of fit model of the Success factors on Government Construction Procurement Project. Data were collected from 353 procurement Staff from 353 Thai Government Agencies; the questionnaire was used a 1-5 rating scale of 22 question items. The questionnaire was tested by five experts, which item objective congruence (IOC) of .50-1.00, and reliability (a). of 0.986. The data were analyzed with second order of confirmatory factor analysis. The results showed that the questionnaire of four main factors: Scope and Coverage, Project Management, Legal Transactions and Contracts, and Administration and Management. The variance in successful Government Construction Procurement project is found at 61.2 percent. With reference to factor analysis, it was found that Scope and Coverage (β = 0.827) Project Management (β = 0.817) Legal Transactions and Contracts (β = 0.794) and Administration and Management (β =0.744) showed the highest factor loadings respectively. 
     คำสำคัญ Success factors, Construction Project, Government Procurement, confirmatory factor analysis 
ผู้เขียน
547040005-4 นาย ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0