2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Face Classification using Adjusted Histogram in Grayscale 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2018 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Association of Engineers (IAENG) 
     สถานที่จัดประชุม The royal garden 
     จังหวัด/รัฐ Kowloon 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 มีนาคม 2561 
     ถึง 16 มีนาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 276-278 
     Editors/edition/publisher S.I. Ao,Oscar Castillo, Craig Douglas, David Dagan Feng and A.M. Korsunsky (Eds)/ Newswood Limited, International Association of Engineers(Publisher) 
     บทคัดย่อ This paper focuses histogram in grayscale image for a face recognition. We propose an easy and effective classification method for a face grayscale image based on histogram in grayscale of face images. We find histogram of image pixels as an input, then we modify histogram and classify by Euclidean distance. The proposed method tests on the Grimace, ORL and Jaffe databases. The recognition rate is compared with Kullback-Leibler divergence (KLD). The proposed algorithms show high performance and they have recognition rate over 98%, 95% and 100% for ORL, Jaffe and Grimace database, respectively. 
ผู้เขียน
587020018-1 น.ส. วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0