2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง: อุปสรรคต่อความความสำเร็จในการทำงานของผู้หญิง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2561 
     ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 550-557 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการทำงานของผู้หญิง และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบในการทำงานของผู้หญิงจากความรุนแรงเชิงโครงสร้างดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับอคติทางเพศในเรื่องการทำงานของผู้หญิง ฟูมฟักอคติทางเพศไว้ในระบบสังคมชายเป็นใหญ่ กำหนดให้ผู้หญิงมีคุณค่าด้อยกว่าผู้ชาย จำกัดบทบาทหน้าที่ ปลูกฝังว่าการเป็นผู้หญิงต้องมีหน้าที่เป็นภรรยาปรนนิบัติสามี เป็นแม่ที่ดูแลลูกอยู่ในบ้านเท่านั้น เมื่อเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ผู้หญิงมีโอกาสออกมาทำงานนอกบ้านมากขึ้น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตมากกว่าในอดีต แต่ผู้หญิงยังต้องเผชิญกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างในการทำงาน เช่น ไม่ได้รับความเสมอภาคทางเพศ ถูกเลือกปฏิบัติ ได้รับค่าจ้างและมีสถานภาพการทำงานที่ต่ำกว่าผู้ชาย ผู้หญิงไม่ได้รับการยอมรับในความรู้ ความสามารถ ผู้หญิงจึงมีชีวิตการทำงานที่ถูกกดขี่ ถูกจำกัดศักยภาพ และถูกเอาเปรียบเรื่อยมา ทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงาน หรือก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในองค์กรน้อยกว่าผู้ชาย 
ผู้เขียน
595080052-2 น.ส. ปิยะกมล มหิวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0