2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลองเรื่อง การระเหยที่มีต่อกระบวนการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กุมภาพันธ์ 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม – มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 87-97 
     บทคัดย่อ กระบวนการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในด้านการส่งเสริมให้มีมโนมติที่ถูกต้อง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง คือ การสร้าง การประเมินคุณค่า การปรับปรุง และการนำแบบจำลองไปใช้ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การระเหย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลอง (MCIS) กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 คน ในจังหวัดขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยใบกิจกรรมเรื่อง การระเหย และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเป็นร้อยละ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีกระบวนการสร้างแบบจำลอง ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การระเหย ในด้านการสร้างและการประเมินแบบจำลองอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 43.75 และ 43.75 ตามลำดับ) ด้านการปรับปรุงแบบจำลองอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 50.00) และด้านการนำแบบจำลองไปใช้อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 50.00) โดยด้านการปรับปรุงและนำแบบจำลองไปใช้ถือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างแบบจำลอง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลอง (MCIS) จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
     คำสำคัญ กระบวนการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลอง (MCIS) การระเหย 
ผู้เขียน
585050188-4 น.ส. ณัฐนรี คณะเมือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0